A
a

Konkurs „Gloria victis. Bitwy powstania styczniowego” i jego regulamin

W związku z otwarciem wystawy "Gloria Victis. Bitwy powstania styczniowego" zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym dotyczącym naszej najnowszej ekspozycji. Jako nagrody oferujemy trzy egzemplarze planszowej gry wojennej "Węgrów 1863" dla trzech osób które jako pierwsze poprawnie odpowiedzą na zamieszczone poniżej pytania. 1. Proszę wymienić imię i nazwisko jednego z polskich dowódców biorącego udział w bitwie opisanej na wystawie. 2. Podać imię i nazwisko autora portretu Franciszka Maksymiliana de Rochebrune. 3. Opisać co zostało wygrawerowane na 9 mm rewolwerze systemu Lefaucheux znajdującym się na ekspozycji "Nabytki" Odpowiedzi prosimy przesyłać jako wiadomości prywatne do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Poniżej regulamin konkursu.
Węgrów 1863

REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 3/2007.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

 

2.

CELE I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W szczególności upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił lądowych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie z Regulaminem Konkursu.
 3. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi spełniające warunki Regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora.
 6. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać wyłącznie jako wiadomość prywatną do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Oprócz odpowiedzi w wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu.
 8. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

4.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe zadane przez Organizatora.
 2. Pytania zostaną zamieszczone w dniu 27 stycznia o godzinie 13.00 na portalu społecznościowym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy pod adresem www.facebook.com/Muzeum-Wojsk-Lądowych-232495476843584/
 3. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie.
 4. Odpowiedzi na pytania Konkursowe należy wysyłać do 28 lutego 2023 roku do godziny 24.00 jako wiadomość prywatną do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook
 5. W przypadku, gdy uczestnik udzieli odpowiedzi na pytania kilkukrotnie, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwszą wiadomość..
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni komisyjnie 1 marca 2023 roku.
 7. Organizator rozdzieli 3 nagrody, które trafią do 3 osób, które jako pierwsze prześlą prawidłową odpowiedź na konkursowe pytania.
 8. Nagrodami w Konkursie są: planszowe gry wojenne „Węgrów 1863”.
 9. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 10. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną najpóźniej 3 marca.
 11. Zdobywca powinien potwierdzić wolę przejęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia o nagrodzie, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 12. Nagrody będą do odebrana w siedzibie Muzeum najpóźniej do 7 kwietnia br. do godziny 15.00. Istnieje również wysyłki nagrody na podany przez zwycięzcę adres.
 13. Osoby, które nie odbiorą nagród do 7 kwietnia br. tracą do nich prawo.
 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

5.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (85-641) z siedzibą przy ul. Czerkaskiej 2
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez tel. 600 499 192, 602 151 170 lub na e-mail: inspektor.ryter@op.pl
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, w tym opublikowania danych Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek), jak również danych Uczestników wygrywających Konkurs.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO) na udział w Konkursie, w tym zgoda na wykorzystanie fotowizerunku Uczestnika/jego dziecka w sytuacji gdy na biorącej udział w Konkursie fotografii zostanie zamieszczony wizerunek osoby fizycznej.
 2. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w prawnie uzasadnionych sytuacjach.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do momentu pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 6. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą profilowane ani przekazywane poza strefę EOG.
 8. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

 

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Facebookyoutubeinstagram