A
a

Sposób załatwiania i przyjmowania spraw

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum w godz. od 8.00 do 16.00.

Sprawy załatwiane są również telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.

Skargi i wnioski rejestrowane są w prowadzonej do tego celu ewidencji skarg i wniosków. O trybie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Działu lub Oddziału, którego dotyczy sprawa.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez Dyrektora Muzeum.

Facebookyoutubeinstagram