A
a

Deklaracja dostępności

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeumwl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.28.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia
wymieniono poniżej.

 • brak napisów dla osób głuchych w prezentowanych filmach – filmy zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz/lub wersji tekstowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Giers, e-mail: zbiory@muzeumwl.pl. Tel. 261 41 48 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację m obilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, u. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Czerkaskiej poprzez schody lub podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Kasa biletowa oraz sklepik z pamiątkami i wydawnictwami znajduje się po prawej stronie wejścia dla gości. Sale ekspozycyjne znajdują się na parterze oraz 1 piętrze. Na pierwsze piętro prowadzą schody, można je pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw znajdujących się w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Toaleta dla zwiedzających znajduje się w części piwnicznej muzeum do której prowadzą schody. Dojście do schodów prowadzi poprzez salę ekspozycyjną zlokalizowaną na prawo od wejścia do budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, za szatnią. Ze względu na jej lokalizację w przestrzeni zamkniętej dla zwiedzających fakt skorzystania z niej należy zgłosić pracownikom muzeum.

Muzeum Artylerii w Toruniu, ul. Sobieskiego 28, 87-100 Toruń

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sobieskiego poprzez furtkę umieszczoną bezpośrednio za przystankiem komunikacji miejskiej – przystanek „Garbaty Mostek”. Nie ma parkingu dla samochodów. Wjazd pojazdem na teren Muzeum możliwy jest po telefonicznym zgłoszeniu przynajmniej dzień przed planowaną datą przyjazdu.
 • Kasa znajduje się po prawej stronie wejścia do Muzeum. Sale ekspozycyjne znajdują się na parterze .
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw znajdujących się w budynku, ale ze względu na utrudnienia architektoniczne przy wejściu do budynku (wysokie krawężniki), potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ale wymagane jest zgłoszenie takiej potrzeby na tydzień przed planowaną wizytą.
 • Toaleta dla zwiedzających znajduje się wewnątrz budynku i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, ul. Obornicka 146, 50-961 Wrocław

 • Do muzeum wchodzi się przez bramę od ul. Obornickiej.
 • Sale ekspozycyjne znajdują się w dwóch parterowych budynkach (w budynku 63 po lewej stronie oraz budynku 64 po prawej stronie). Ponadto w budynku 63 po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa. Do każdego z budynków jest osobne wejście.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw znajdujących się w budynku, ale ze względu na utrudnienia architektoniczne przy wejściach do budynków (wysokie krawężniki), potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.
 • W muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Toaleta znajduje się w łączniku budynków i nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Potrzebę skorzystania z toalet należy zgłosić pracownikowi muzeum, ponieważ znajdują się one w przestrzeni biurowej muzeum.
Facebookyoutubeinstagram