A
a

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów realizowanych przez Sklep Internetowy pod adresem www.muzeumwl.pl prowadzony przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Czerkaskiej 2, NIP 554-272-84-85, REGON 340274642, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod nr RIK 3/2007 (zwany dalej „Sklepem” lub „Sprzedawcą”),
I. Definicje
1. Cena – wartość wyrażona w złotych polskich (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
3. Klient – dokonująca zakupów w Sklepie osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.
4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
5. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
6. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
8. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem produktów oraz wyborem formy płatności.
9. Inspektor ochrony danych osobowych – osoba fizyczna posiadająca wiedzę prawną i praktyczną z zakresu prawa oraz ochrony danych osobowych wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO oraz ustawy z zakresu ochrony danych
II. SKŁADANIE, REALIZOWANIE i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego nie wymaga rejestracji klienta.
2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamówienia są składane przez formularz zamówienia dostępny na stronie www.muzeumwl.pl
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty oraz niedziele i święta uznaje się za złożone kolejnego dnia roboczego.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
7. O potwierdzeniu złożonego zamówienia Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową z podaniem z całkowitej ceny zamówienia, w tym kosztów dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku gdy dostępna jest jedynie część zamówionych przez Klienta produktów, Klient jest informowany o
stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia lub realizacja częściowa).
9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości. 10. W przypadku gdy zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem jego przyczyny Sklep przesyła Klientowi drogą mailową. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówiony towar, Sklep zwraca mu cenę towaru na jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
11. Zmian w zamówieniu i jego anulowania Klient może dokonywać drogą mailową tylko do momentu wysłania towaru przez Sklep.
12. Wybrane przez Klienta Produkty wysyłane są w ciągu 10 dni roboczych: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – od chwili wpłynięcia do sklepu informacji o zamówieniu b) w przypadku zamówień płatnych przelewem- od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu sumy środków odpowiadającej wartości zamówienia.
13. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem określonych przez Sklep form wysyłki wskazanych przez Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane podaniem błędnego lub niekompletnego adresu, a także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta.
14. W przypadku błędnie podanego adresu przez Klienta, będzie on poproszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, która zostanie ponownie wysłana, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia bez kosztów przesyłki.
15. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki Zamówienie jest anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia bez kosztów przesyłki.
16. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
III. CENY TOWARÓW, FORMY PŁATNOŚCI i KOSZTY WYSYŁKI
1. Ceny towarów nie zawierają opłat za dostarczenie towaru do Klienta.
2. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego sporządzonej w języku polskim.
3. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki.
4. Klient przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności: a. z góry – wskazując formę przelewu b. płatność przy odbiorze
5. Koszty wysyłki określone są w sklepie internetowym.
IV. REKLAMACJE
1. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje Klientów złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną.
2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem ujawnionej wady (a także zdjęcia opakowania w którym produkt został dostarczony), okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
5. Klient o stanowisku Sprzedawcy informowany jest drogą elektroniczną. chyba, że wyraźnie zażądania poinformowania go w innej formie, tj. w postaci wiadomości SMS na wskazany przez siebie numer telefonu, bądź pisemnie na adres pocztowy).
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
7. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
10. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
11. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
12. Sprzedawca odpowiada za wady produktów w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Po upływie terminu prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania produktu lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Stosownie do postanowień art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: sklepik@muzeumwl.pl.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktów wraz z dowodem zakupu lub innym dowodem zawarcia transakcji, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zwrotu produktów.
9. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
10. W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.
VI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@muzeumwl.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2, 85-636 Bydgoszcz.

Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych udziela wyznaczony przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy inspektor ochrony danych osobowych – prawnik Erwin Ryter, z którym można się kontaktować w formie telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170, jak również tradycyjnej na adres: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2, 85-636 Bydgoszcz z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.

Sklep Internetowy pozyskuje dane osobowe od Klientów po ich dobrowolnym udostępnieniu lub poprzez skorzystanie z formularza w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, w celu otrzymania newslettera, czy w celach handlowych, bądź w związku ze złożonym zamówieniem.

Ponadto Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego m.in. do wysyłkowej sprzedaży towarów, rozpatrzenia roszczeń i reklamacji, co może obejmować dane osobowo-adresowe takie jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy z nr NIP
 • dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji/domu/mieszkania, kraj)
 • telefon kontaktowy/adres e-mail
 • inne dane dobrowolnie udostępnione lub podane przez Klienta, bądź podane w związku z realizacją konkretnego żądania (np. żądanie reklamacyjne, roszczenie).
 1. Informacje i dane udostępnione przez Klientów nie są przekazywane bez uzasadnionego celu osobom trzecim, bowiem służą przede wszystkim do realizacji zamówień oraz do ewentualnych celów marketingowych i innych na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Klientów zgód.
 2. Sklep Internetowy wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na danym etapie (np. złożenie zamówienia, wystąpienie z reklamacją). Niepodanie niezbędnych dla realizacji danego procesu danych, w tym brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi wykonanie czynności, dla której dane te są niezbędne.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach oraz w następującym czasie:
  a) w celu realizacji ofert oraz umów związanych z dokonywaniem zakupów, założeniem konta klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO przez czas trwania umów oraz transakcji, jak również konieczności realizacji rozliczeń oraz do czasu przedawnienia roszczeń
  b) w celu wystawienia faktur, rachunków, not obciążeniowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości przez okres prawem przewidziany
  c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres, po upływie którego dojdzie do przedawnienia roszczeń,
  d) w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres na jaki przepisy prawa obligują do przechowywania informacji i dokumentów i w związku z tym do przetwarzania danych,
  e) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,
  f) w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych oraz przez okres prawem przewidziany.
 4. Klientom Sklepu Internetowego przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo ich usunięcia oraz wszelkie inne prawa jakie przewiduje w razie zaistnienia konkretnych okoliczności ogólne rozporządzenie „RODO”. W tym zakresie zaleca się konsultację z inspektorem ochrony danych.
 5. Klientom Sklepu Internetowego przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) znajduje się po adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86
 6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w określonych celach jest dobrowolne, lecz może jednocześnie stanowić wymóg na przykład w celu skutecznego zawarcia umowy. Oznacza to, że nie wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych lub niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi realizację konkretnego zamówienia lub spełnienia innych świadczeń.
  VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (pliki cookies). Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r., poz. 287). 5. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W takim przypadku Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne. 6. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.