A
a

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

– Wojciech Bartoszek
ul Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz
NIP: 554 272 84 85
e-mail: sekretariat@muzeumwl.pl
tel. 261 41-48-78

Inspektor ochrony danych osobowych i dane kontaktowe

Erwin Ryter
tel. 600 499 192
e-mail: inspektor.ryter@op.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art.6 ust 1 lit c RODO wynikającego z następujących przepisów:
a) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcy danych osobowych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia danych Podmioty, którym mogą być udostępnione dane na podstawie określonej podstawy prawnej

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas niezbędny do utrzymania dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej. Czas wynikający z przepisów prawa.

Prawa osób fizycznych

Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, po upływie którego nie ma już podstaw do przetwarzania danych Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie ich przekazanie ma charakter dobrowolny.

Inne informacje

Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Facebookyoutubeinstagram