A
a

Muzeum działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi
zmianami);
• Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 28 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia
przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną
prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2006 r. nr 247, poz. 1807);
Statutu Muzeum Wojsk Lądowych

Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę Muzeum określa Regulamin Organizacyjny. Muzeum
organizuje konferencje naukowe, inscenizacje, a także lekcje muzealne.
Zgodnie ze swoją misją Muzeum Wojsk Lądowych zajmuje się gromadzeniem zabytków kultury, ich
utrzymaniem oraz ich udostępnianiem do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby
służyły one nauce i popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowej. Dla realizacji tego celu Muzeum
pozyskuje eksponaty od osób prywatnych i prawnych drogą:
• przekazów
• darowizn
• kupna

Najważniejsze rejestry, ewidencje i zasady ich udostępniania:

• Księgi inwentarzowe muzealiów
• Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych
• Ewidencja przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu
• Ewidencja środków trwałych
• Rejestr zarządzeń wewnętrznych
• Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących

Program działania Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy na lata 2022-2027

Facebookyoutubeinstagram