A
a

Konkurs historyczny z okazji Święta Wojska Polskiego

W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Wojska Polskiego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Jako nagrodę oferujemy egzemplarz planszowej gry wojennej "Bitwa nad Wkrą 1920" dla osoby która jako pierwsza poprawnie odpowie na poniższe pytania konkursowe. 1. Wymienić stopień, imię i nazwisko ułana do którego należała prezentowana na ekspozycji „Nabytki” rogatywka. 2. Wymieć cztery typy karabinów (uwzględniając kaliber i wzór) znajdujące się w dioramie prezentującej bitwę pod Ossowem. 3. Który pułk polskiej jazdy przeprowadził w 1920 roku szarżę pod Arcelinem? 4. Kto był konstruktorem samochodu pancernego Ford FT-B? 5. Podaj WŁAŚCIWE imię i nazwisko dowódcy bolszewickiego 3. Korpusu Kawalerii. Odpowiedzi prosimy przesyłać jako wiadomości prywatne do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Poniżej regulamin konkursu.
Wkra MWL

REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 3/2007.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

 

2.

CELE I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W szczególności upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił lądowych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie z Regulaminem Konkursu.
 3. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi spełniające warunki Regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora.
 6. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać wyłącznie jako wiadomość prywatną do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Oprócz odpowiedzi w wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu.
 8. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

4.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 5 pytań konkursowych zadanych przez Organizatora.
 2. Pytania zostaną zamieszczone w dniu 3 sierpnia o godzinie 12.00 na portalu społecznościowym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy pod adresem www.facebook.com/Muzeum-Wojsk-Lądowych-232495476843584/
 3. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie.
 4. Odpowiedzi na pytania Konkursowe należy wysyłać do 15 sierpnia 2023 roku do godziny 24.00 jako wiadomość prywatną do strony Muzeum Wojsk Lądowych na portalu społecznościowym Facebook
 5. W przypadku, gdy uczestnik udzieli odpowiedzi na pytania kilkukrotnie, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwszą wiadomość..
 6. Zwycięzca zostanie wyłoniony komisyjnie 16 sierpnia 2023 roku.
 7. Organizator wydzieli 1 nagrodę, która trafi do osoby, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź na konkursowe pytania.
 8. Nagrodą w Konkursie jest planszowa gra wojenna „Bitwa nad Wkrą 1920”.
 9. Nagroda konkursowa nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 10. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną najpóźniej 21 sierpnia.
 11. Zdobywca powinien potwierdzić wolę przejęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia o nagrodzie, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 12. Nagrody będą do odebrana w siedzibie Muzeum najpóźniej do 30 września br. do godziny 16.00. Istnieje również wysyłki nagrody na podany przez zwycięzcę adres.
 13. Osoby, które nie odbiorą nagród do 30 września br. tracą do nich prawo.
 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

5.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (85-641) z siedzibą przy ul. Czerkaskiej 2
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez tel. 600 499 192, 602 151 170 lub na e-mail: inspektor.ryter@op.pl
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, w tym opublikowania danych Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek), jak również danych Uczestników wygrywających Konkurs.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO) na udział w Konkursie, w tym zgoda na wykorzystanie fotowizerunku Uczestnika/jego dziecka w sytuacji gdy na biorącej udział w Konkursie fotografii zostanie zamieszczony wizerunek osoby fizycznej.
 2. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w prawnie uzasadnionych sytuacjach.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do momentu pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 6. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą profilowane ani przekazywane poza strefę EOG.
 8. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

 

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Facebookyoutubeinstagram